Tæt samarbejde med Jobcentre og borgere

KommunePartner samarbejder med Jobcentre omkring borgere, der har et uafklaret beskæftigelsespotentiale. Dette uanset borgerens forsørgelsesgrundlag og problemstilling.

KommunePartner står for et højt fagligt niveau, hvor dialog, skriftlighed, dokumentation og omhu er nøgleparametre i arbejdet med afdækning og udvikling af borgernes muligheder i forhold til uddannelse eller beskæftigelse.

Vi søger i alle forløb at skabe en god og vedholdende relation til borgeren, hvor vi samarbejder om fremdrift, forandring og udvikling.

Konsulentydelser

KommunePartner tilbyder opsøgende, særligt tilrettelagte og individuelle afklarings- og udviklingsforløb for borgere uanset forsørgelsesgrundlag; herunder også særligt tilrettelagte mentorforløb. Ligeledes udarbejdes funktionsevnebeskrivelser.

Borgerne oplever i forløb hos KommunePartner at være i centrum for indsatsen. KommunePartner samler og koordinerer den tværfaglige udredning, hvor borgeren er aktiv part i den samlede indsats. Relevante og understøttende aktiviteter inddrages efter behov og aftale.

KommunePartners ydelser er kendetegnede ved at være:

Forløb hos KommunePartner

Virksomhedssamarbejde

Forløb for autister

KommunePartners forløb tilbyder følgende:

Autismeprofil og kompenserende strategier målrettet beskæftigelse
  • Udfærdigelse af en autismeprofil, der afdækker og redegør for styrker og skånehensyn
  • Tilbud om redskaber og kompenserende strategier til mestring af de konkrete udfordringer
  • Individuelt undervisningsforløb i diagnoserne med henblik på at opnå selvindsigt og forståelse for, hvad diagnosen betyder i en uddannelses- og arbejdsmæssig sammenhæng, herunder udvikling af arbejdsevne. Dette er relevant for sent-diagnosticerede borgere, og hvor der er tilfælde af komorbiditet
Branche- og arbejdsfunktionsafklaring
  • Afdækning af fagkompetencer i forhold til fremtidig beskæftigelse eller uddannelsesmæssig tilknytning. Herunder inddragelse af borgerens tidligere uddannelser, erhverv og eventuelle aktiveringsforløb
  • Afklaring og fastlæggelse af realistiske branche- og fagområder samt jobfunktioner i henholdt til borgerens ønsker, forudsætninger og skånehensyn

Kontakt og Visitation

KommunePartner etablerer et praktisk og resultatorienteret samarbejde med Jobcenteret, hvor der gennem dialog med sagsbehandler sikres en progression i borgerens samlede situation.

KommunePartner deltager gerne i en indledende og uforpligtende samtale med borgeren på Jobcenteret i forbindelse med  mulig visitation til et forløb hos os. Alternativt kan kontakten med borgeren etableres i det forum eller i de omgivelser, der passer borgerens aktuelle situation og ønsker.

Vi udarbejder efterfølgende forslag til forløbet; indhold og målsætninger.

Pris og forløbslængde aftales og godkendes i Jobcenteret inden forløbsstart.

Kontakt os venligst for flere oplysninger

Kontaktoplysninger

Lars Hansen

Telefon: 50 51 72 40

lars.hansen@kommunepartner.dk

Lisbet Hansen

Telefon: 50 51 72 60

lisbet.hansen@kommunepartner.dk

 

SikkerMail: kommunepartner@kommunepartner.dk

Bank: Nordea

Reg. nr.: 2102 Kontonr.: 8981515626

CVR: 34 37 90 33

Adresse

KommunePartner
Rosenørns Alle 31, 2.
1970 Frederiksberg C